ต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นาวาเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะ ซึ่งสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประสานงานจาก อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในการขอความอนุเคราะห์นำคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยและความร่วมมือต่างๆ ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
แกลลอรี่