การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2563

12 กรกฎาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม  ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตอบรับเข้าร่วมการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่  https://forms.gle/w6VFm5yFhWcLepc96 

แกลลอรี่