มช. - กลุ่มทรู ร่วมวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G

3 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ศึกษาวิจัยนวัตกรรมใช้งานจริงจากเทคโนโลยี 5G พร้อมทดสอบรูปแบบใช้งาน (Use Case) ทั้งด้าน 5G Lab, Health Care, Smart City และ Agriculture สานพลังขับเคลื่อนประเทศ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย WiFi by TrueMove H ให้ท่องเน็ตไร้สายได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาคการศึกษา นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนบน และนายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโมบายล์และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G เพื่อศึกษา ทดสอบ วิจัยและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G รวมถึงการดำเนินการทดสอบรูปแบบใช้งาน (Use Case) ทั้งด้าน 5G Lab, Health Care, Smart City และ Agriculture ร่วมกัน โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อนำผลการทดสอบวิจัย 5G ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชน สานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ 5G นอกจากนี้ ยังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi by TrueMove H) ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมรองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นพันธมิตรภาคการศึกษาของกลุ่มทรูมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อปี 2558 ได้ร่วมกันจัดตั้ง “True LAB @ CMU” ที่ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

แกลลอรี่