การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

26 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ทุนการศึกษา การช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 
แกลลอรี่