ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 กรกฎาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ อายุวัฒน์ คุณเยาวมาลย์ ไชยรัตนะ และคุณวิไล บุญยเขมนันท์ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ โอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหนังสือพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่