สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมผสานกับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามข้อตกลงยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ

7 มิถุนายน 2562

สำนักหอสมุด

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน ระหว่างหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุด แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน อันจะเป็นการพัฒนาองค์กรห้องสมุดอย่างยั่งยืน

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาห้องสมุด เพราะเชื่อว่าแต่สถาบันต่างมีจุดเด่น และมีทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขับเคลื่อนผ่านห้องสมุดของทั้ง 3 สถาบัน ในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการและประสานงานด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาของนักศึกษา และสร้างความเข้มแข็งทางด้านแหล่งเรียนรู้เพื่อการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของแต่ละสถาบันด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุด?แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์? กล่าวว่า? หอสมุดแห่ง?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด? ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยรู้ทุกที่ทุกเวลา โดยที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างห้องสมุด ทั้งในกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(THAIPUL) และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (PULINET) ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อมร? เพชรสม? ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า? สำนักงานวิทยทรัพยากร? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการเป็นหอสมุดกลางของประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด ด้วยการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ? พร้อมกับการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่นกัน สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นอีกครั้งหนึ่ง? ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ? หน่วยงาน ไม่ได้เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา? อาจารย์? และนักวิจัยของแต่ละสถาบัน? ที่จะมีแหล่งค้นคว้าและใช้ข้อมูลได้กว้างขวางมากขึ้น? รวมไปถึงบุคลากรของทั้ง ??3 ?หน่วยงานที่จะได้ร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในมุมมองและบริบทที่แตกต่างเพื่อประสานการทำงานได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ จึงนับเป็นครั้งแรกที่เป็นการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ทร้พยากรสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยเชื่อว่าความร่วมมืิอภายในระยะเวลา? 3? ปี?จะเห็นถึงการพัฒนาห้องสมุดทั้ง? 3? สถาบันที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน? และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ?ของทั้ง? 3? สถาบัน

ทั้งนี้ สำหรับแผนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 สถาบัน ได้กำหนดให้มีความร่วมมือกันในทุกๆ ด้าน เช่น การยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ โดยการการจัดประชุมวิชาการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันทั้งในด้านจดหมายเหตุของสถาบัน คอลเลคชันพิเศษ การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ งานด้านการสื่อสารองค์กรและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด

แกลลอรี่