มช. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่ เพื่อการผลิต จังหวัดราชบุรี ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว

15 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต จังหวัดราชบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเปนเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต ร่วมในพิธีลงนามฯ เพื่อร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านข้าวในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ


ทางสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีจึงได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร แก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับเกษตรกร โดยการจัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตข้าวคุณภาพสู่เกษตรกรเป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของราชบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แกลลอรี่