นักศึกษาปริญญาเอก ทุน คปก. 19 คว้ารางวัลการนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการ ณ กรุงเทพฯ

14 สิงหาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 (คปก. 19) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง และ นายกวินวุธ สมสุนันท์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 “ก้าวทันเทคโนโลยี เปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย” (TSRI Congress 2019 “Disruptive Technology for World Society”) ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง ได้นำเสนองานวิจัยแบบบรรยายในกลุ่มผลงานวิจัยของนักศึกษา คปก. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ความนิยมด้านการนำเสนออีกด้วย
งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุน พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม 
แกลลอรี่