กิจกรรม 19th AUN and 8th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers' Contest

11 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน 19th AUN and 8th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers' Contest ในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก และความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ภายใต้แนวคิด “Social Sustainability in ASEAN+3: The Challenges of Inclusive Growth” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจาก 26 มหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 13 ประเทศ ASEAN+3 กว่า 85 คน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ, ดร. ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) กล่าวภาพรวมการจัดงาน, ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พนิดา สุขศรีเมือ งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ 
แกลลอรี่