ทดสอบข่าวปฎิทินกิจกรรม-จัดฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ"

8 มกราคม 2563

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

เวลา 08.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ" โดย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 12 – วันพุธที่ 13 มีนาคม ณ ห้องประชุมอิมพิเรียล ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

แกลลอรี่