ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัยโครงการจำนวน 2 อัตรา

3 ธันวาคม 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัยโครงการจำนวน 2 อัตรา ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ ได้รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หากจบวุฒิการศึกษา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

- มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้**

- สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

- ใบสมัคร (เอกสารแนบ1) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหลักฐานคุณวุฒิได้ที่ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและ เวลาราชการ

- เอกสาร หลักฐาน

- ส าเนาเอกสารวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - ส าเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- เพศชายต้องมีสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 1 ชุด

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์โดยการแจ้งทาง E-mail

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086 

แกลลอรี่