2 นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี ในงาน NGRC ประจำปี 2562

20 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      น.ส. เกวรินทร์ จินาวงค์ และ น.ส. พรรษา พิทธยะพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี ในงาน “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference (NGRC)” ประจำปี 2562 ณ อาคารพจน? สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก?น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562


     น.ส. เกวรินทร์ จินาวงศ์ ได้นำเสนองานวิจัยโครงการเรื่อง “Metformin Improves Cognition of High Fat Diet Induced Obese Rats” โดยมี อาจารย์ ดร. ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ, ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทันตแพทย์หญิง สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฯ และ น.ส. พรรษา พิทธยะพงษ์ ได้นำเสนองานวิจัยโครงการเรื่อง “Effects of Palmitic Acid on the Expression of Alzheimer’s-Related Proteins and Cell Death in Human Neuroblastoma Cell Lines” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินาฏ คำฟู และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทันตแพทย์หญิง สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฯ

ข้อมูลโดย : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์
แกลลอรี่