อาจารย์แพทย์ มช. ชนะเลิศนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์

11 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล จากภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอนวัตกรรม งานนวัตกรรมทางการแพทย์ 1st MedPSU Innovation Conference 2019 โดยนำเสนอเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์(AI) ในการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้า ICU หลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์” ซึ่ง AI สามารถค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการตัดสินใจของแพทย์ เพื่อลดการเข้า ICU แบบไม่ได้เตรียมพร้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แกลลอรี่