พิธีรื้อถอน เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง)

13 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีรื้อถอน เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง) ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดสวนดอก พระอารามหลวง ซึ่งเดิมเป็นเรือนฝาไหลที่คุณหลวงอนุสารสุนทร นางคำเที่ยง ชุติมา สร้างอยู่เมื่อ พ.ศ. 2457 และนำมาถวายวัดสวนดอกสำหรับใช้ในกิจการของสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2512 และในปี พ.ศ. 2562 นี้ ทางวัดสวนดอกมีโครงการสร้างอาคารพระสุมนเถระในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปปลูกสร้างในพื้นที่พิพิฐภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรื้อถอน ขนย้าย และก่อสร้างใหม่ จาก มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เครือญาติของคุณหลวงอนุสารสุนทร แม่นายคำเที่ยง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
แกลลอรี่