คณะการสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 2562

4 มีนาคม 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน เปิดหลักสูตรปริญญาโท ปรับปรุงใหม่ ปี 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

(Master of Arts Program in Integrated Communication)


การสื่อสารศึกษา

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์

การสื่อสารการตลาด

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

เริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 16 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย >https://www.grad.cmu.ac.th/index.php?lang=en

และที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 21-28 มิถุนายน 2562


ดูรายละเอียดหลักสูตร > http://masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index…

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: masscomm@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2703 ต่อ 4
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/FacultyOfMasscommแกลลอรี่