ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดการอบรม 50 Minute Training @Agro-Industry Library ประจำเดือนเมษายน 2564

26 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

     ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดการอบรม 50 Minute Training @Agro-Industry Library ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ดังนี้

1. การตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Journal Quality Evaluation)
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.
- การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการ/ผลงานวิจัย
- การตรวจสอบค่าJournal Metrics ต่าง ๆ รวมถึงการค้นหาค่า Impact Factor ค่า Quartile scores และ H-Index
- ตรวจสอบวารสารที่ต้องห้ามใน Beall's List และบัญชีสำนักพิมพ์
- แนะนำแหล่งตีพิมพ์วารสาร

2. การจัดการเอกสารอ้างอิงในการเขียนผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Endnote20 (Basic Endnote20(Windows): A step-by-step tutorial in using the basics of EndNote 20)
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

3. การสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร (How to Find Agro industry Research Reports)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

      สามารถลงทะเบียน ได้ที่ คลิก
โทร. 0 5394 8212 e-mail: agrolibrarycmu@gmail.com Line: @909dkfkl

แกลลอรี่