สำนักทะเบียนและประมวลผล ปิดให้บริการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

27 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล ปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก
แกลลอรี่