คณะพยาบาล มช. รับโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ครบรอบ 62 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน และ ประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 5 (2560-2562) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ ประจำปี 2562 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
แกลลอรี่