พิธีเปิดการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หัวข้อ: "New Normal in Veterinary Medicine"

8 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หัวข้อ: "New Normal in Veterinary Medicine" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ นักวิชาการในสาขาสัตวแพทย์ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการสุขภาพสัตว์ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านร่วมการประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite (Hybrid Conference) ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ2564

         การประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 มีปาฐกถาประทีปดอยคำ โดย รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ บริการวิชาการที่เป็นเลิศ การบริการวิชาการสุขภาพสัตว์ ในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เป็นการยกระดับการให้บริการวิชาการเพื่อก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพสัตว์ของภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง ความกระตือรือร้น และตั้งใจจริงที่จะให้เป็นเวทีในการรายงานสถานการณ์อุบัติโรคและสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะเอื้อต่อการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนได้ในนามของสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ของภูมิภาค ขอขอบคุณและชื่นชมเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ได้เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ในประเทศไทยให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดสุขภาวะในสัตว์ที่เอื้อต่อสังคมและเศรษฐกิจปศุสัตว์ของประเทศไทยต่อไป

แกลลอรี่