รองอธิการบดี มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ประเภทบริหารรองอธิการ

20 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ประเภทบริหาร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกปฏิบัติงานแทน นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร 
แกลลอรี่