ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CopyLeaks เครื่องมือในการตรวสอบการคัดลอกงานวิจัย

2 พฤษภาคม 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้งานฐานข้อมูล CopyLeaks เครื่องมือในการตรวสอบการคัดลอกงานวิจัย ช่วยตรวจจับเนื้อหาที่คล้ายกันและปรับปรุงการเขียนด้วยการค้นหาเนื้อหาออนไลน์และฐานข้อมูลเพื่อหาเนื้อหาที่คล้ายกัน สามารถระบุเนื้อหาที่เหมือนกันและมีการถอดความและการสร้างคะแนนความคิดริเริ่มสำหรับข้อความที่ส่งมา

ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล CopyLeaks ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ https://copyleaks.com/account/login เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยใช้ Userid : copyleaks.cmu@trial.com และ Password : CMU123trial! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : cmulibref@cmu.ac.th

แกลลอรี่