เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (online) หัวข้อ “การพัฒนาระบบและกลไกลสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ  เข้าร่วมรับฟังเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (online) ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบและกลไกลสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 เป็นต้นไป  ทางเพจ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม

โดยร่วมตั้งประเด็นและคำถาม ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์. โอภาสพัฒนกิจ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร. กุลสาริน
3.รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักจก์. บุญยสุรัตน์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์. ศิขิรัมย์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัณฐ์ หลวงสุข
พร้อมทีมงานจากหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่