ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

5 เมษายน 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 7
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562 https://forms.gle/HJR1h6iaS95Jdp1S7 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง

แกลลอรี่