นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

2 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


1. นายสมศักดิ์ ตัณฑชน
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๖๕๑๖๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทชายน์นิ่งโกลด์

๒. นายวชิรา บุตรวัยวุฒิ
คณะมนุษยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๙๑๒๐๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

๓. นางสาวพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา ๑๙๔๐๑๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของธุรกิจแบรนด์ Veggie1st

๔. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๙๔๓๐๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๙๗๐๓๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

๖. นางสาวมัทนา เมฆาอภิรักษ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัสนักศึกษา ๑๙๘๐๖๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของธุรกิจโรงแรมเดอะลักษณ์เชอรี่ , โรงแรมเดอะมอนทาน่าจังหวัดสงขลา


๗. นายวรกิตติ ศรีทิพากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๐๐๔๑๙๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๘. นายกฤชเทพ สิมลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๐๐๖๐๐๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

๙. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
คณะเกษตรศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๑๐๘๑๕๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๑๐. นายสมหมาย เตชวาล
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๒๐๕๒๑๑
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา ๒๒๑๑๐๔๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๒. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
คณะการสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา ๒๓๐๑๓๙๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๓. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๔๐๖๐๒๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา ๒๖๑๑๐๔๑
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๕. นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๘๑๒๐๒๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

๑๖. ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๙๐๗๐๒๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
และหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๗. ทันตแพทย์หญิง ดลฤดี ชุมภูรัตน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๒๐๙๐๑๖
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๖๘๘๕๗๓
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
รองประธานบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


๑๙. นายพรชัย อ่อนสด
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๔๘๓๒๐๓๕
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แกลลอรี่