ประกาศ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

24 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) เลขที่ตำแหน่ง E390001

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ICB 1313 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพความพร้อมในการปฎิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ตู้ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และตรวจทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ICB 1211 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
แกลลอรี่