คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา (อาคารชีววิทยา1 อาคารชีววิทยา2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา1 อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง หอพรรณไม้ อาคารตัวอย่างพืชสด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15/5/2562 16:25:16 น.
ไฟล์แนบ