ผู้สนใจเข้าศึกษา
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิธีการรับเข้าศึกษา 3 ประเภท ดังนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) จำนวน 50 %ของจำนวนรับทั้งหมด
2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 20 % ของจำนวนรับทั้งหมด
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จำนวน 30 % ของจำนวนรับทั้งหมด

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/

ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ http://mis.cmu.ac.th/tqf/coursepublic.aspx
ศาลพระภูมิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2507 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกมหาวิทยาลัย(ศาลาธรรมในปัจจุบัน) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. บัวเรศ คำทอง รักษาการรองอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายปกครอง ศาสตราจารย์ ดร. มล. ตุ้ย ชุมสาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อเสร็จพิธีตั้งศาลพระภูมิแล้ว เหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ณ ตึกมหาวิทยาลัย โดยมีท่านเจ้าคุณราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเริ่มด้วยท่านเจ้าคุณได้อธิบายความสำคัญของการตั้งศาลพระภูมิประกอบกับคำสอนทางพุทธศาสนาเสร็จแล้วจึงทำสมาทานศีล ถวายสังฆทานและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นลำดับสุดท้าย

ศาลาธรรม

ศาลาธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงไทย ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตัวอาคารประกอบด้วยห้องโถงกว้าง12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2507 ต่อมาได้มีการต่อเติมตัวอาคารด้านหลังและทำซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ในระยะแรกศาลาธรรมเป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อศาลาอ่างแก้วสร้างเสร็จจึงได้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีไหว้ครู ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยจึงใช้ศาลาธรรมเป็นสถานที่เปลี่ยนฉลองพระองค์ และประทับพักพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมาเฝ้ารอรับเสด็จ ณ สถานที่แห่งนี้

ต่อมาเมื่อหอประชุมมหาวิทยาลัยสร้างเสร็จจึงได้ย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรและพิธีไหว้ครูไปยังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้ศาลาธรรมเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆของมหาวิทยาลัยในบางโอกาส เช่น การจัดงานแสดงความยินดี และงานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ศาลาอ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มเปิดสอนในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 โดยระยะแรกมีเพียง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ และพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯมาทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 และในปีเดียวกันนี้เองที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2509) จึงเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมแพทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2510) จัด ณ พลับพลาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3-5 (พ.ศ. 2512 –2514 ) จัด ณ พลับพลาบริเวณสนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช 2515 เมื่อการสร้างศาลาอ่างแก้วแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึงได้ย้ายสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมายังศาลาอ่างแก้ว ดังนั้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 6–30 (พ.ศ. 2515–2539) จึงจัด ณ ศาลาอ่างแก้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่ควรบันทึกไว้คือ ในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2534) เป็นปีฉลอง 25 ปีแห่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทำเหรียญที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 25 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเหรียญทองคำหนัก 25 บาท จำนวน1 เหรียญ เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายเหรียญที่ระลึกดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญา-บัตร ครั้งที่ 25 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช 2540 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 (พ.ศ. 2540) จึงเป็นปีที่เริ่มใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร


รายละเอียดเพิ่มเติม
ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนที่มิลืมได้ลง นักศึกษาใหม่ที่ก้าวเข้ามาด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อเข้ามาศึกษาหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้ ชีวิตของการเป็นนักศึกษานั้นเป็นช่วงที่ตักตวงหาประสบการณ์ต่างๆ ก่อนออกไปใช้ชีวิตจริงในสังคม และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เรียนอย่างไรให้มีความสุข อยู่อย่างไรให้สนุก จึงอยากแบ่งปันสิ่งดีๆในรั้วมช. ให้กับรุ่นน้องทุกคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานกีฬา
เป็นการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาคารพละศึกษาส่วนกลางให้สามารถใช้บริการในกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ปิงปอง เทควันโด้ ห้องฟิตเนส และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ สนามเทนนิส สนามกรีฑากลาง และสนามรักบี้หน้ามช. สามารถไปใช้บริการได้ทุกวัน มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

Internet&computer

e-Mail
นักศึกษาจะได้รับ Username และ Password ที่สามารถนำมาใช้ในการลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน และการเรียนออนไลน์ (Knowledge Creator : KC) โดยมีพื้นที่ใน e-mail และจัดทำโฮมเพจรวม 100 Mbp

Jumbo.cm.edu
บริการเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net จำนวน 227 จุด ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ในพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์ Jumbo-Net Service Area เช่น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และศูนย์ไอทีของทุกคณะ หอพักทั่วมหาวิทยาลัย

Virtual Private Network (VPN)
ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง http://vpn.cmu.ac.th/

Computer and Internet Service
จัดบริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตทั่วทุกคณะ จำนวน 1,000 เครื่อง ด้วยความเร็ว 530 Mbps สามารถ Log in โดยใช้ Username และ Password ของนักศึกษา เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Jumbo – Net) และเรียกใช้งานจากที่พัก (Remote Access) โดยมีชั่วโมงการใช้งาน 60 ชั่วโมง/เดือน
จัดตั้ง ITSC CORNER โดยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 80 เครื่อง ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจร บริเวณหน้าสำนักหอสมุด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ใช้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ค้นคว้าสารสนเทศและสามารถใช้เป็นแหล่งนัดพบของนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เป็นอย่างดี

e-Learning
บริการการเรียนการสอนออนไลน์ Knowledge Creator : KC ซึ่งเป็นระบบจัดการการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พัฒนามาถึง KC – Moodle Version 5 ผ่านทาง https://elearning.cmu.ac.th/

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Innovation Center : LIC)
ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน โดยการนำICT เข้ามาจัดการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษาทั้ง Hardware และ Software

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรม
ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ การขอใช้ e-mail ให้คำปรึกษาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง เปิดหลักสูตร ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป หลักสูตรเกี่ยวกับกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและสื่อสิ่งพิมพ์ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์และโปรแกรมมิ่ง หลักสูตรการเขียนโปรแกรม หลักสูตรการจัดการบริหารระบบ หลักสูตรสำหรับเด็ก(ช่วงปิดเทอม) เป็นต้น ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ห้องสมุด

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์บริการทรัพยากรการเรียนรู้ระดับแนวหน้า เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการวิจัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต และดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่พัก

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหอพักในความรับผิดชอบและกำกับดูแลทั้งหมด 18 อาคารหอพัก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหลักของมหาวิทยาลัย 17 อาคาร และอยู่ในฝั่งแม่เหียะอีก 1 อาคาร ประกอบไปด้วยหอพักชาย 6 อาคาร หอพักหญิง 11 อาคาร และหอพักรวมอีก 1 อาคาร
นอกจากนี้ยังมีห้องพักของสำนักบริการวิชาการ (Uniserv Hotel ) ที่ให้บริการห้องพักปรับอากาศขนาดมาตรฐาน จำนวน 88 ห้อง มีบริการทั้งเตียงคู่และเดี่ยวตามต้องการ อัตรา 790 บาทสำหรับ 2 ท่าน ห้องชุดครอบครัวสำหรับผู้ที่มาพักกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน อัตรา 1,500 สำหรับ 4 ท่าน เพื่อรองรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย


ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารโดมหอสมุดเดิมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบริการสมาชิกนักศึกษา บุลากรมช. และประชาชนทั่วไป ได้สามารถซื้อของได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไกล
ร้านค้าบริเวณ หน้ามช. จำหน่ายสินค้าทั่วไป แฟชั่นเสื้อผ้าทันสมัยมากมาย จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารอร่อยเปิดใหม่อีกมากมายเรียงรายไว้ให้เลือกรับประทานได้ตามใจชอบ นักศึกษาสามารถออกมาเดินเล่นยามเย็น พร้อมกับเป็นที่นัดพบของกลุ่มเพื่อนฝูงได้ อยุ่บริเวณหน้ามช. ไม่ไกลเดินทางได้สะดวกสบาย
ฝายหิน เป็นตลาดตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านร่มสัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่จำหน่ายอาหารมากมายให้เลือกทานได้เต็มที่ ได้แก่อาหารตามสั่ง ผลไม้สด สลัด น้ำปั่น ฯลฯ นักศึกษา และบุคลากรส่วนใหญ่จะมารับประทานอาหารเย็น หรือซื้อกลับบ้านก็ได้ มีการจัดที่นั่งไว้รับประทานไว้อย่างสะอาดและเป็นสัดส่วน

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

เป็นสถาบันทางศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังการเรียนรู้ทางเลือกของประชาชน ผ่านกิจกรรมทางสุนทรียศาสตร์


ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นคลินิกพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการจึงจัดตั้งให้อยู่บริเวณ หอพักหญิง 1 นักศึกษาจึงไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงโรงพยาบาลมหาราช

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนส่งมวลชน มช.

            ขสมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้บริการนักศึกษาที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย สามารถช่วยลดการใช้ยานยนต์ส่วนตัวลง และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหารถติดและที่จอดรถไม่เพียงพอ ลดมลพิษในอากาศ และยังเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ที่นับวันจะหมดไปจากโลกของเรา

            การให้บริการด้วยรถไฟฟ้าสีม่วง (ขส.มช.) ภายในมหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัตว์ จะมีรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 55 คัน (สำรอง 5 คัน) โดยจะให้บริการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งสวนดอกและฝั่งแม่เหียะ ให้บริการประมาณ 6,600 กิโลเมตร/วัน ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. วันธรรมดา 2,208 เที่ยว/วัน และวันหยุด 720 เที่ยว/วัน โดยจะให้บริการ 5 เส้นทางวิ่ง

การให้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. ในวันปกติ มีรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 5 สาย ดังนี้
      ได้แก่ สายที่ 1 สีเขียว 336 เที่ยว จำนวน 16 คัน ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร
สายที่ 2 สีส้ม 240 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร
สายที่ 3 สีแดง 240 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร
สายที่ 4 สีฟ้า 240 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
สายที่ 5 สีม่วง 336 เที่ยว จำนวน 15 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

การให้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. ในวันหยุด มีรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 5 สาย ดังนี้
      ได้แก่ สายที่ 1 สีเขียว 144 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร
สายที่ 2 สีส้ม 144 เที่ยว จำนวน 4 คัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร
สายที่ 3 สีแดง 144 เที่ยว จำนวน 4 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร
สายที่ 4 สีฟ้า 144 เที่ยว จำนวน 4 คัน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
สายที่ 5 สีม่วง 144 เที่ยว จำนวน 7 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้า มีจำนวน 5 สาย

• สายที่ 1 สายสีเขียว
เริ่มที่ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงข้ามธนาคารออมสิน ผ่านป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัย เลี้ยวขวาวนเวียนผ่านสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านป้ายสำนักงานหอสมุด ผ่านอาคารเรียนรวม ผ่านสนามวอลเลย์บอลหน้าหอพักหญิง 2 ผ่านป้ายสนามบาสเกตบอล ผ่านป้ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านป้ายหน้าหอพักชาย4 ผ่านป้ายข้างสนามรักบี้ฟุตบอล

•สายที่ 2 สายสีส้ม
เริ่มที่หอพักหญิง 40 ปี ผ่านป้ายหอพักหญิง 2 ผ่านป้ายหอพักหญิง 3 ผ่านป้ายศูนย์การเรียนรู้ ผ่านป้ายตลาดฝายหิน ผ่ายป้ายลานจอดรถหอพักชาย 4 ผ่านสระว่ายน้ำรุจิรวงค์ ผ่านวิทยาลัยนานชาติ

สายที่ 3 สายสีแดง
เริ่มที่หอพักหญิง 3 ผ่านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านคณะสังคมศาสตร์ ผ่านอาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ ผ่านอ่างแก้ว ผ่านคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านคณะรัฐศาสตร์ ผ่านอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อมช)

สายที่ 4 สายสีฟ้า
เริ่มที่หอพักหญิง 3 ผ่านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านคณะสังคมศาสตร์ ผ่านคณะนิติศาสตร์ ผ่านคณะสื่อสารมวลชน ผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านลานจอดรถหอพักชาย4 ผ่านหอพักชาย4

สายที่ 5 สายสีม่วง
เริ่มที่หอพักหญิง 2 ผ่านสนามวอลเลย์บอลหน้าหอพักหญิง2 ผ่านสนามบาสเกตบอล ผ่านสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ผ่านประตูเกษตรศาสตร์ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านสนามกีฬากลาง ผ่านหอกำกับในหอพักสีชมพู ผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 ผ่านอาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีการให้บริการด้วยรถสี่ล้อรับจ้าง (รถสี่ล้อแดง) จำนวน 15 คัน จะให้บริการพื้นที่มหาวิทยาลัย ฝั่งเชิงดอย ฝั่งสวนดอก และฝั่งแม่เหียะ โดยจะให้บริการ 2 เส้นทางวิ่ง คือ สาย มช.-สวนดอก และ สาย มช.-แม่เหียะ ให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด สาย มช.-สวนดอก ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.30 น. และ สาย มช.-แม่เหียะ ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.30 น.

เส้นทางการให้บริการรถสี่ล้อรับจ้าง (รถสี่ล้อแดง) มี 2 เส้นทาง

สาย มช.-สวนดอก จำนวนรถ 10 คัน

            ออกจากสถานีประตูหน้า มช. ผ่านป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านป้ายศาลาที่พักผู้โดยสาร ฝั่งตรงข้ามอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) ผ่านหอพักนักศึกษาหญิง 40 ปี ผ่านศาลาที่พักผู้โดยสารหอประชุม มช. ผ่านศาลาที่พักผู้โดยสารคณะเภสัชศาสตร์ ผ่านศาลาที่พักผู้โดยสารโรงพยาบาลประสาท ผ่านป้ายโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านสถานีบริการ ขส.มช.คณะแพทยศาสตร์ ผ่านศาลาทางออกหอพักคณะแพทยศาสตร์ ผ่านวัดสวนดอก ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ ผ่านหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสนามกีฬากลาง ผ่านหอพักนักศึกษาหญิงสีชมพู ผ่านป้ายอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) ย้อนกลับเส้นทางเดิมเข้าสู่สถานีประตูหน้า มช.

สาย มช.- แม่เหียะ จำนวนรถ 5 คัน

            ออกจากสถานีประตูหน้า มช.ผ่านไปรษณีย์ไปทางซ้าย ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านอาคารกิจกรรมนักศึกษา(อมช.) ผ่านสี่แยกไฟแดง ผ่านหอนาฬิกา ออกประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านคณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ตลาดต้นพยอม เข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าหอพักในกำกับแม่เหียะ ย้อนกลับเส้นทางเดิมเข้าสู่สถานีประตูหน้า มช.
             
รายละเอียดเพิ่มเติม

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready