นักศึกษาเก่า
ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าและประสานงานกับนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ

ตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาเก่าแต่ละคนมีความสามารถและมีศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อรองรับการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2544 โดยมีรองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเก่า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในขณะนั่น การจัดตั้งศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมาณ 100,000 ท่าน ที่แยกย้ายประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม ชมรม สมาคม นักศึกษาเก่า ทั้งในระดับจังหวัด และในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังต้องการให้นักศึกษาเก่ามช.มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไปในอนาคต


รายละเอียดเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ.2531... ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรีสุกรี ซึ่งเป็นอธิการบดี ในสมัยนั้นได้ริเริ่มจัดตั้ง มูลนิธิพัฒนามาหวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยมีรองอธิการบดีอีก 6 ท่านร่วมเป็นกรรมการในการริเริ่มจัดตั้ง มูลนิธิฯ แต่การดำเนินการขอจัดตั้งในสมัยนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ผนวกกับติดขัด ในเรื่องข้อมูลบางประการไม่เป็นไปตามระเบียบการขอจัดตั้งมูลนิธิ และไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ทำให้การดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิฯหยุดชะงักลง ต่อมาในสมัย ศาสตราจารย์โชติ ธีตรานนท์เป็นอธิการบด ีก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของมูลนิธิฯ ที่จะมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนา มหาวิทยาลัย จึงได้มีความคิดว่าน่าจะรื้อฟื้น เพื่อขอเสนอจัดตั้งขึ้นใหม่ จนในที่สุดได้มีการประชุมกลุ่มผู้ริเริ่มจัดตั้ง และ มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยในปีพ.ศ.2537 กลุ่มผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ซึ่งมีศาศตราจารย์ นายแพทย์ โชติ ธีตรานนท์ เป็นประธานกลุ่ม และมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมอีก 8 ท่าน ร่วมกันดำเนินการ จัดตั้งมูลนิธิฯ และได้ยื่นขอเสนอจัดตั้งมูลนิธิฯใหม่ใช้ชื่อว่า "มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่" จนในที่สุดได้รับการ อนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลลำดับที่ 25 จากจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนแรกเริ่มในการจัดตั้ง และดำเนินการของมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)นอกจากนี้มูลนิธิซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลยังได้ให้การสนับสนุน โดยบริจาคเป็นจำนวน1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนย่อยในมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย เชียงใหม่และนำเฉพาะเงินดอกผลของกองทุนมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาบุคคลากร การวิจัยค้นคว้า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องของเมนูนักศึกษาเก่า

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46
Media arts and Design alumniCLUB
สมาคมนักศึกษาเก่ามช.

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready