บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 11,482 คน จำแนกเป็น
- ข้าราชการ 1,163 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 5,045 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) 4,652 คน
- ลูกจ้างประจำ 622 คน

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา (นับเฉพาะบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ยกเว้นอาจารย์โรงเรียนสาธิต) จำนวน 2,250 คน
ระดับปริญญาเอก 1,594 คน ปริญญาโท 584 ปริญญาตรี 72

บุคลากรตามตำแหน่งทางวิชาการ (นับเฉพาะบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ยกเว้นอาจารย์โรงเรียนสาธิต) จำนวน 2,250 คน
ในระดับศาสตราจารย์ 3% รองศาสตราจารย์ 16% ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31% และอาจารย์ 50%


ข้อมูลด้านบน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 15:00 น.

สามารถดูข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มเติมได้ที่ https://mis.cmu.ac.th
ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. …. เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยน สถานภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 15 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย

คณะทำงานด้านบริหารงานบุคคล มี ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาวางแนวทางการวางระบบการบริหารงานบุคคล ค่าจ้างและค่าตอบแทน สิทธิและสวัสดิการ
2. พิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ มี ประธานสภาอาจารย์ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการปรับเปลี่ยนสถานภาพของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การปรับเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ และลูกจ้างไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะทำงานชุดต่างๆ โดยผ่านสื่อนานาชนิด เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

คณะทำงานด้านวิชาการ มี นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเลขานุการ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาวางแนวทางการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาคุณภพาการศึกษา การกำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะทำงานด้านโครงสร้างองค์กร มี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นเลขานุการ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาวางแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยและการแบ่งส่วนงาน
2. พิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน และการบริหารส่วนงาน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา

คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ มี นายดุสิต ศิริวรรณ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเลขานุการ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาหลักการและแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ และแนวทางการจัดการทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. พิจารณาร่างข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและงบประมาณ และร่างข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย มี อธิการบดี เป็นประธานคณะทำงาน นายปรีดา ศิริรังษี เป็นเลขานุการ
ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาการกำหนดโครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรและคณะกรรมการ ส่งเสริมมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะทำงานประมวลภาพรวมของการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ มี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นประธานคณะทำงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นเลขานุการ
ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่พิจารณาประมวลภาพรวมของการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ และประมวลข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม
CMU MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CMU MIS หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 ระบบงานหลัก และอีก 26 ระบบงานย่อย ได้แก่

1) ระบบงานนักศึกษา
2) ระบบงานวิเทศสัมพันธ์
3) ระบบงานหลักสูตร
4) ระบบงานบุคลากร
5) ระบบงานวิจัย
6) ระบบงานยานพาหนะ
7)ระบบงานอาคารสถานที่
8) ระบบงานการเงิน
9) ระบบงานประเมินการเรียนการสอน
10) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ตามความต้องการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบงานกฎหมาย ระบบงาน e-Meeting ระบบงานการรับสมัครงาน ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบหมายเลขโทรศัพท์ ระบบงานปฏิทินกิจกรรม ระบบการรับสมัครนักศึกษาขอทุนการศึกษา เป็นต้น โดยมีสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบทั้งหมด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีและการใช้ข้อมูลสารสนเทศกลางของทั้งมหาวิทยาลัย สำหรับการวางแผนและประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันต่อเหตุการณ์ CMU MIS ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ สำหรับในด้านเทคนิคนั้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CMU MIS)เป็นระบบ Web Application ที่ทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีล่าสุด มีการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 10 ระบบจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันเป็นระบบ Integrated System ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีการประมวลผลแบบ Real – Time นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการสิทธิการใช้งานผู้ใช้แต่ละระดับใช้งานง่าย มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่เอื้อต่อการประมวลผลและการประเมินประสิทธิภาพงานด้านต่าง ๆ ระบบการส่งข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยี Web Service เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และเป็นระบบการทำงานออนไลน์ CMU Community ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ MIS กลาง เพื่อการบริหารงาน การวัดประเมินประสิทธิภาพ การตัดสินใจ และการทำงานโดยรวมในระดับ คณะ สำนัก สถาบัน ในเชิงการเปรียบเทียบและโดยองค์รวมของทั้งมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลาง ไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบงานย่อยตามที่หน่วยงานต้องการ ปัจจุบันได้นำ Software Microsoft Visual Studio 2005 และ Microsoft SQL Server 2005 ในการพัฒนาระบบ CMU MIS

จากประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงการพัฒนาระบบที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง CMU MIS ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ผู้เข้าชิงรางวัล MIS Asia IT 2006 Award ประเภท Best Business Enabler - Education ตามโครงการ MIS Asia IT Excellence Awards 2006 ณ The Fullerton Hotel ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร MIS ASIA ด้าน Education เป็นอันดับที่ 68 ในปี 2007 และ อันดับที่ 48 ในปี 2008 ของ MIS 100 ASIA’S TOP I.T. USER

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : ITSC
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย จำแนกได้ดังนี้

1)ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Learning)
- พัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS ) ภายใต้ชื่อ Knowledge Creator : KC ด้วยเทคโนโลยี LAMS (learning Activity Management System) ปัจจุบันเป็นการพัฒนาเข้าสู่ version 5 ที่ https://elearning.cmu.ac.th/
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning courseware) ทั้งในลักษณะโฮมเพจการศึกษาและมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจำนวน 1,080 เครื่องติดตั้งอยู่ตามคณะต่างๆ และหอพัก
- บริการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
- จัดอบรมการสร้างเครื่องมือสื่อออนไลน์ (Courseware) ลักษณะเกม ภายใต้ชื่อ EduWiz

2)ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Backbone)
- บริการระบบ Internet ด้วยขนาดความเร็ว 530 Mbps
- บริการ e-mail และพื้นที่ในการจัดทำโฮมเพจ รวม 100 kb
- บริการ Intranet ด้วยขนาดความเร็ว 2 Gbps
- บริการระบบ Remote Access แก่นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 278 คู่สาย
- บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Zone) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 227จุด
ทั่วมหาวิทยาลัย ด้วยความเร็ว 54 Mbps
- บริการ Dial-up จำนวน 60 ชั่วโมง/เดือน ด้วยความเร็ว 56K
- บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

3)ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (CMU-MIS) รวมทั้งศูนย์ Data Center

4)ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
- ออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย พัฒนาเว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ บริการหลักสูตรพิเศษ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีเกม (e-Learning Using Game Technology)
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้าน IT โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์ให้บริการการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction Center)
- บริการห้อง One Stop Service ให้คำปรึกษาและบริการสื่อสิ่งพิมพ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริการการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุผ่านระบบเครือข่าย
- บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Operation Center : CNOC)
- บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้ด้วย ICT ที่ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Innovation Center : LIC)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารสำนักหอสมุด

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


บุคลากรสำนักหอสมุดมีจำนวน 129 คนประกอบด้วย
กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษ์ นักเอสารสนเทศ)
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร
กลุ่มสนับสนุนงานเทคนิคและงานบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready