นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการเปิดให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา จำนวน 35,270 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562) ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร จำนวน 88 คน ปริญญาตรี จำนวน 29,205 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 29 คน ปริญญาโท จำนวน 4,326 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จำนวน 296 คน และปริญญาเอก จำนวน 1,326 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดดำเนินการสอน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ระบบ CMU SIS (CMU Student Information System)
เป็นบริการด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานด้านกิจการนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้อีเมล์นักศึกษา @cmu.ac.th ผ่าน https://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainstudent.html
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ "เป็นองค์กรแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการให้บริการตามมาตรฐานสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืน"

มีภารกิจให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและบริหารงานด้านไอทีแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้น ด้วยการออกแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี มีความสวยงามและใช้งานได้ง่าย แก่บุคลากร นักศึกษา

บริการระบบต่างๆ

CMU Mail
ให้บริการระบบอีเมลแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ Office 365 ของ Microsoft ในลักษณะที่เป็นระบบ Cloud ที่มีศักยภาพในการให้บริการและรองรับความต้องการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ แก่นักศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ รายละเอียดวิธีการใช้งานสำหรับนักศึกษา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://o365.cmu.ac.th

Wireless (@JumboPlus)
@JumboPlus หรือเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการแก่นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติ และยังสามารถใช้งานสูงสุดได้ 5 อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Tablet หรือ Smartphone โดยมีพื้นที่ให้บริการเครือข่ายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (IT Account) สามารถใช้ IT Account ลงทะเบียนการให้บริการเครือข่ายไร้สาย เพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถศึกษาวิธีการจัดการอุปกรณ์และการตั้งค่าโปรไฟล์บนอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ที่คู่มือ โดยผ่าน https://jumboplus.cmu.ac.th


Research Net
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึง
เครือข่ายวิจัย และเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ ของสำนักหอสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นสารสนเทศ ได้จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการใช้งานเครือข่ายส่วนตัวเสมือนสามารถเชื่อมต่อได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้งและจะสามารถใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์ฐานข้อมูลของห้องสมุดเท่านั้น
บริการ Research Net มี 2 ระบบในการใช้งานดังนี้
1. Web-Based Virtual Private Network (Web-based VPN) : http://research.cmu.ac.th
สามารถใช้งานผ่าน Browser ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่ หน้าเว็บ login
2. Tunneling VPN : http://tunnel.cmu.ac.th ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนการใช้งานสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่ หน้าเว็บ login

Mobile App
CMU SIS Mobile : https://mis.cmu.ac.th/m/sis2/
ระบบสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนอุปกรณ์พกพา อยู่ในรูปแบบ Mobile Web Application ประกอบด้วยปฏิทินการศึกษาการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา สารสนเทศส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา อาทิ ผลการลงทะเบียน ตารางเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ข่าวสารสำหรับนักศึกษา เป็นต้น

CMU SIS (สำหรับนักศึกษา)
CMU SIS : sis.cmu.ac.th
ระบบสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยสารสนเทศส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ การประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินกระบวนวิชา การตรวจสอบปัญหาของนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถใช้งานระบบได้ในฐานะนักศึกษาเก่า

CMU Online , Game-Based Learning
บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ CMU Online KC-Moodle ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบมากกว่า 1,500 กระบวนวิชา ภายใต้ชื่อ CMU Online KC-Moodle โดยมีบริการคือ 1. บริการการใช้งานระบบ CMU Online KC-Moodle 2. Game-Based Learning: Eternal Story

CMU Personal Web Hosting
CMU Personal Web Hosting : http://myweb.cmu.ac.th
บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ 500 MB แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองรับการใช้บริการเว็บเพจด้วยภาษา HTML

Computer and Internet Service & ITSC Corner
ITSC Corner ศูนย์ให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่มีความทันสมัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1,090 เครื่อง โดยมีศูนย์ ITSC Corner ให้บริการสารสนเทศหลัก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด และศูนย์ย่อยกระจายอยู่ทั่วคณะและหอพักนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 47 ศูนย์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล (Digital University) และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยศูนย์ ITSC Corner ที่พร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย มุม Relax ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ : IT For English ขณะออกกำลังกายไปพร้อมๆ กันอย่างผ่อนคลายและ Common Area ที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น.


บริการทั่วไป

ITSC One Stop Service
ให้บริการ IT Account CMU มีการออกรหัสลงทะเบียน IT Account การให้คำแนะนำการใช้ IT Account การลงทะเบียนบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Notebook Tablet หรือ Smartphone เข้ากับเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 053 -943827, 053 -943857 โทรสาร 053 - 943818 ในวันและเวลาราชการ
Training
มีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการในหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อต่างๆให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น Office 365 University, Outlook Web App, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Office 2013 และหัวข้ออื่นตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสด
ผู้ที่สนใจสามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ (053) 943827, 943857 โทรสาร (053) 943818 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.itsc.cmu.ac.th Fanpage : facebook.com/Trainingitsc

CMU Channel
CMU Channel : http://cmuchannel.cmu.ac.th
CMU Channel ให้บริการถ่ายทอดโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (IT For English) รวมถึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และชุมชน

Memo Box
กล่องความทรงจำ เพื่อการเรียนรู้ด้านไอซีที ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีทีที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมและนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งนวัตกรรมด้านไอซีทีแห่งอนาคต ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านไอซีทีที่ทันสมัยที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ภายในกล่องความทรงจำ มีการตกแต่งหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามนิทรรศการที่ได้จัดวางไว้ทั้งหมด 4 โซน

ITSC Room
ให้บริการห้องประชุมสัมมนา ทั้งกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา/อภิปราย หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ห้องประชุม ห้องบรรยาย พร้อม LCD ห้องประชุมขนาด 200-300 คน ห้องประชุมขนาด 50-80 คน ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง และบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวิดีโอพร้อมโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งบริการถ่ายวิดีโอ

Computer Network Operation Center: CNOC
ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network Operation Center : CNOC) ให้บริการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network), ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (System) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Security) เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาและบุคลากรในสายงานด้านไอทีในเขตภาคเหนือ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 053 – 941778 โทรสาร 0-5394-177 e-mail : network@cmu.ac.th website : http://network.cmu.ac.th Fanpage : facebook.com/cmucnocติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 3811 โทรสาร 0 5321 6747


รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการการลงทะเบียนกระบวนวิชาให้นักศึกษาทุกระดับในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบด้วย

- การลงทะเบียนกระบวนวิชา
- การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
- การลงทะเบียนหลังกำหนด
- การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- การลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระแบบแบ่งหน่วยกิต
- การลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics แต่ต่างตอนกระบวนวิชา (ต่างหัวข้อ)
- การลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น V

นักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี โทร. 0 5394 8923-28
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา โทร. 0 5394 8929-32

ลงทะเบียนเรียนผ่าน Moblie Application
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/mobile


รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักหอสมุดให้บริการแก่นักศึกษา เช่น บริการนักวิจัย, บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม, กิจกรรมเรียนรู้การใช้สารนิเทศ, บริการข้อมูลภาคเหนือ, บริการข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน, บริการเอกสารหายาก, บริการนำส่งเอกสาร (D.D.), บริการยืมระหว่างห้องสมุด, บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล, บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง, บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ, บริการโสตทัศนวัสดุ, บริการวารสารและเอกสาร, บริการทำบัตรสมาชิก, บริการจองหนังสือ, บริการหนังสือสำรอง เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา โดยจัดสวัสดิการด้านการเงินให้ นักศึกษาที่มีความจำเป็น (นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อโดยตรงที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด และกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1. ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10,000.-บาท)
2. ทุนการศึกษา
3. ทุนทำงานคณะ และหรือมหาวิทยาลัย
4. บริการเงินยืมฉุกเฉินคณะ และหรือมหาวิทยาลัย
5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์ศึกษา อาศัย และเอื้ออาทรต่อกัน (Learning, Living and Caring Center) กล่าวคือ เป็นทั้งที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น การติวทางวิชาการ การสอนภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก การประกวดห้องพัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย

สำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในสังกัดจำนวน 18 อาคาร ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1,3,4,5,6 และ 7 , หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 - 8 , หอพักสีชมพู , หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี

วัตถุประสงค์
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เป็นสถานที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มีบริการสวัสดิการและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการ
2. เป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษา ให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะทางสังคม(Social Skill) มีจิตสำนึกในการแบ่งปัน ดูแลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
3. เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะ ซึ่งมีพื้นฐานทางความรู้และความสนใจ ที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นแนวทางนำมาซึ่งความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตร


วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นหอพักนักศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยบรรยากาศและความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและมีสุนทรียภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ


พันธกิจ
1. จัดที่พักอาศัยให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต
เป็นที่พักอาศัยที่มีความอบอุ่น ปลอดภัย
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตนักศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กร เพื่อให้มีบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบและพึ่งพาตนเองได้
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CMU Channel : http://cmuchannel.cmu.ac.th

ช่องทางการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร, กิจกรรม และสาระความรู้ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา นำเสนอสาระความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการนำเสนอ เพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่อย่างทั่วถึง ทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ผ่านทาง http://cmuchannel.cmu.ac.th , CMU YouTube Channel และจอโทรทัศน์ LCD ที่กระจายอยู่ 30 จุด ทั่วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์, Smart Phone และ Tablet เป็นต้น

CMU Channel มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย 5 กลุ่มรายการ ได้แก่ การศึกษาและงานวิจัย (Education Channel) กลุ่มรายการข่าวสารทั่วไป (Around CMU) กลุ่มรายการความรู้ทั่วไป (Knowledge) กลุ่มรายการ Dek Mor. (Dekmor) กลุ่มรายการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology Update by ITSC)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดำเนินธุรกิจจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบริการสมาชิกและประชาชนทั่วไป ณ อาคารโดมหอสมุดเดิมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

1.จัดหาสินค้าที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย และบริการแก่สมาชิกตามที่เห็นสมควร
2.ช่วยจำหน่ายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในรูปแบบการฝากขาย
3.ส่งเสริมการศึกษา และความรู้ทางสหกรณ์
4ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดทรัพย์ การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.ร่วมมือกับสหกรณ์ และสถาบันที่เกี่ยวกับสหกรณ์ทั้งภายใน และภายนอก
6.ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
7.ดำเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกัน หรือเนี่ยงในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready