ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561

27/12/2561 [view:407]

ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 ของกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่


        กลุ่มรองอธิการบดี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

        กลุ่มคณบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

        กองทุนอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นปีที่ 5 ของการจัดตั้งกองทุนอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนอธิการบดี โดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ที่มีสถานะเทียบเท่ากัน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในบรรดาผู้บริหารและประชากรมหาวิทยาลัยโดยทั่วกัน รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ  ตลอดจนมีพัฒนาการในด้านการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับเข็มตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทองคำ 1 เข็ม  เงินรางวัล 100,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลเงินสด 50,000 บาท และทุนส่งเสริมการพัฒนาการเป็นผู้บริหาร ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในวงเงิน 50,000 บาท

         ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้ง 2 ท่าน จะเข้ารับมอบรางวัลในงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 มกราคม 2562

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready