การแข่งขัน GSEA 2018 Roadshow and Audition Round

26/10/2561 [view:34]

การแข่งขัน GSEA 2018 Roadshow and Audition Round


       งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันรางวัลนักเรียนผู้ประกอบการระดับโลกรอบ Audition (GSEA 2018 Roadshow and Audition Round) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการได้นำเสนอความสำเร็จของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลกำไร ดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


       ภายในงานประกอบด้วย การแนะนำองค์กร GSEA ผ่านผู้แทนจาก EO Thailand จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณพงศธร ฉัตรนะรัชต์ GSEA chairman (CEO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED) คุณวาสนา จันทรัช EO member (CEO Exoticfood Thailand) และ ดร.สิทธิเดช ทรัพย์รุ่งเรือง EO member (CEO บริษัท Tasmania Trading จำกัด) จากนั้นเริ่มการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม เป็นตัวแทนมาจาก 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready