สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น - เมธีวิจัยอาวุโส สกว. แก่ 4 นักวิจัย มช.

19/10/2561 [view:45]

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น - เมธีวิจัยอาวุโส สกว. แก่ 4 นักวิจัย มช.

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” และ “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 แก่ 4 นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยผู้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานวิจัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

           สกว. ได้จัดตั้งทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” เพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย ขณะที่ทุน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต  นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย

          สำหรับปีนี้มีคณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” และ “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 จำนวน 4 คน

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ได้แก่
         ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธุ์ สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ สาขามานุษยวิทยา (วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready