วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2017 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

12/10/2561 [view:31]

วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2017 เชิดชูเกียรตินักวิจัย


          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2017 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ร้าน The Good View Village จังหวัดเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายของคณะฯ ตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการนำผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 5 ประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 – 2560 ได้แก่

1.    Best Publication: รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) รวมสูงสุดระหว่างปี 2559 – 2560  จำนวน 3 รางวัล คือ
นักวิจัยรุ่นใหม่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  รักร่วม
นักวิจัยรุ่นกลาง :รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ธีรอำพน:
นักวิจัยอาวุโส : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์  กันตะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล  โกมลมิศร์

2.    Best Citation    : รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ใน SCOPUS รวมสูงสุดรวมสูงสุดระหว่างปี 2559-2560 (5 อันดับ :โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก) ดังนี้
อันดับ 1 :    ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์
อันดับ 2 :    ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
อันดับ 3 :    รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์
อันดับ 4 :    รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ
อันดับ 5 :    รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

3.    Best Grant Budget : รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณที่ได้รับจริงสูงสุด 5 ลำดับในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ได้แก่
อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต  วงศ์อภัย  
อันดับ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ
อันดับ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา
อันดับ 4 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร
อันดับ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์

4.    Best Overhead Budget : รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุด 5 ลำดับ ในปีงบประมาณ 2559 - 2560 เฉพาะที่จัดสรรเข้าคณะฯ และภาควิชา ดังนี้
อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย
อันดับ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
อันดับ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร
อันดับ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
อันดับ 5 : อาจารย์ ดร.นราธิป  เที่ยงแท้

5.    Research Excellence: ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นรางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน Scopus ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ในปี 2559 - 2560

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready