อาจารย์คณะวิทย์ มช. รับรางวัลการประชุมระดับโลกที่เกาหลี

07/09/2561 [view:44]

อาจารย์คณะวิทย์ มช. รับรางวัลการประชุมระดับโลกที่เกาหลี


          อาจารย์คณะวิทย์ มช. นำผลงานวิจัยพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็กที่ระบาดในปลาน้ำจืดในเขตภาคเหนือตอนบน คว้ารางวัลการประชุมปรสิตวิทยาที่เกาหลี 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะฯ ได้รับรางวัล Poster Presentation Award จากผลงาน หัวข้อ “Centrocestus formosanus Nishigori, 1924 (Digeanea: Heterophyidae): Epidemiology and molecular identification in freshwater fishes, upper Northern Thailand” ในการประชุมวิชาการระดับโลกด้าน Parasitology ICOPA ครั้งที่ 14 (The 14th International Congress of Parasitology in Daegu, Republic of Korea)  เมื่อวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2561 ณ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี

         งานวิจัยดังกล่าวนำเสนอผลการศึกษาพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus formosanus ในระยะติดต่อ (metacercaria) ที่มีการระบาดในปลาน้ำจืดจาก 7 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยพบค่าความชุก (prevalence) สูงสุดในจังหวัดลำพูนถึง 54.4% พยาธิใบไม้ชนิดนี้สามารถติดต่อสู่คนจากการทานปลาที่ปรุงไม่สุก ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้มีข้อมูลเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมาสู่คนและสัตว์ในพื้นที่ที่พบการติดพยาธิระยะติดต่อจากโฮสต์กึ่งกลาง คือ ปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียนทราย ปลากระแห ปลาสร้อย ปลาทอง ปลาซิว ปลาแป้นแก้ว  

         นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยามาช่วยในการวิเคราะห์และจัดจำแนกชนิดของพยาธิ ผลการวิจัยสามารถยืนยันได้ว่า พบพยาธิใบไม้ C. formosanus ในปลาน้ำจืดถึง 15 ชนิดจาก 7 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน อีกทั้งแนวโน้มการกระบาดของพยาธิชนิดนี้สูงขึ้นมากกว่าการสำรวจที่เคยมีรายงานมาเมื่อสิบปีก่อน ปัญหานี้จึงควรได้รับการตรวจสอบเพื่อหาทางควบคุมและหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready