เคมี มช. เปิดตัว CHEMOPOLIS ห้องจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นภาควิชาเคมี

31/08/2561 [view:340]

เคมี มช. เปิดตัว CHEMOPOLIS ห้องจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นภาควิชาเคมี


         ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว CHEMOPOLIS (Research & Innovation for the Future) ห้องจัดแสดงผลงานเด่นภาควิชาเคมี


          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด CHEMOPOLIS (Research&Innovation for the Future) หรือเคมีบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเคมี 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

          สำหรับ CHEMOPOLIS หรือเคมีบุรี เป็นห้องจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงานอันโดดเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผลงานวิจัยเด่น รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งผลงานนวัตกรรมสู่สังคมและภาคอุตสาหกรรม ตำราและหนังสือที่ประพันธ์โดยคณาจารย์ในภาควิชา หรือผลงานที่น่าสนใจต่างๆ เข้ามาจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนได้เล็งเห็นถึงความพยายามในการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในภาควิชาเคมี ซึ่งคาดหวังว่าเคมีบุรีจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจให้ไฝ่ศึกษาและพัฒนาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาเคมีให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

           นอกจากนี้ “CHEMOPOLIS” ยังถือเป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางผลงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเคมี โดยจะเป็นส่วนช่วยเสริมบรรยากาศของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยคุณภาพสูง อีกทั้งจะเป็นเวทีเชื่อมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเกิดจากการวิจัยในภาคการศึกษา สู่การตอบโจทย์ปัญหาจากภาคเอกชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready