ผลงานรับใช้สังคมของอาจารย์เทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสาร Ent Digest

20/07/2561 [view:20]

ผลงานรับใช้สังคมของอาจารย์เทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสาร Ent Digest


            อาจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำเสนอผลงานรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  ซึ่งผลงานดังกล่าวยังได้รับการตีพิมพ์เป็นกรณีศึกษา 1 ใน 12 กรณีศึกษา ของงานประชุมครั้งนี้ ในวารสาร Ent Digest โดย Engagement Thailand อีกด้วย  


            ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักวิชาการ ที่เชื่อมการทำงานกับทุกเครือข่าย อาทิ SDGs (นโยบายของประเทศ) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นโยบายพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับชุมชน เป็นต้น ผ่านการทำงานอย่างบูรณาการ มีส่วนร่วม เกิดเป็นผลงานที่มีผลกระทบ ซึ่งนำไปสู่โอกาสสร้างผลงาน การเผยแพร่ในเวทีระดับประเทศ

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready