คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561

02/07/2561 [view:28]

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561


            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

            สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท)  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับ  เพื่อให้การปฎิบัติงานและธุรกิจต่างๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยในแต่ละปีได้จัดการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง เป้าหมายเพื่อคัดเลือกสตรีไทยผู้ประกอบธุรกิจและสตรีไทยที่ประกอบวิชาชีพที่มีประวัติด้านธุรกิจหรือวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมเหมาะสมที่จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้แก่บุคคลทั่วไป  ตลอดจนเป็นการสนับสนุนยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจแก่สตรีไทยที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพ  ที่สำคัญเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพในทัศนะของประชาชนทั่วไป

            ในปีนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561  จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจะเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณกรุงเทพฯ

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready