นศ.ทันตกรรมบูรณะ คว้าที่ 2 จากการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

02/07/2561 [view:27]

นศ.ทันตกรรมบูรณะ คว้าที่ 2 จากการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ


             ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ  ยาวิไชย  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster  Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  จากงานวิจัยหัวข้อเรื่อง  “ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์และลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม่ (Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to a newly Developed Lithium Disilicate Glass Ceramic)” โดยมี อาจารย์ ทพ.ดร.ธีระพงษ์  ม้ามณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ศิริพงศ์  ศิริมงคลวัฒนะ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready