วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ตัดสินตัวแทนส่งแข่งต่อระดับประเทศ

08/06/2561 [view:25]

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ตัดสินตัวแทนส่งแข่งต่อระดับประเทศ


             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018) ระดับภาคเหนือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อระดับประเทศ และนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 – 29 พ.ค. 61

            RDC 2018 รอบคัดเลือกภาคเหนือ จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จัดเแข่งขันภายใต้โจทย์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะศึกษา  ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์ รวมถึงระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแพทย์ การทหาร  การบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผน ออกแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ความคิดในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 72 คน จาก 14 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ พร้อมด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มนักศึกษาแต่ละทีมโดยจับฉลากคละกันทุกสถาบัน ตั้งชื่อทีมภายใต้ Theme “ของกิ๋นบ้านเฮา”

           การแข่งขันดำเนินขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า

         
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม“น้ำพริกแดง” ประกอบด้วย นายบัญญัติ ฝักฝ่ายธรรม(มช.) นายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายณัฐพงค์ ศรีบรรเทา (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) นายศุภกิจ ติดรักษ์ (วิทยาลัยเชียงราย) นายเทพพิทักษ์ ชุตินทราศรี (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) นายสมบูรณ์ แซ่ฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคสารภี)

          รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “แกงอ่อม”  ประกอบด้วย นางสาวอริศรา สุรีย์ (มช.) นายวีรยุทธ บัวเพชร (มทร.ล้านนา) นายณัฐพงษ์ น้อยเครือ (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) นายวีรวัฒน์ เข็มทิศ (วิทยาลัยเชียงราย) นายธนภณ ธนชาติไพศาล (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) นายภูษิต อัมพรสว่าง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา)

          รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ “แกงแค” ประกอบด้วย นายนรเทพ เมืองอุดม (มช.) นายจตุรพัฒน์ จิตเทพ (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายธรรมรัตน์ ผมขาว  (ม.นอร์ท-เชียงใหม่) นายปัณณวัฒน์ ทะนันไชย (ม.นเรศวร) นายสิทธิศักดิ์ ตนเล็ก (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) และนายเอกชัย เขียนสาร (ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์)

           ทั้ง 3 ทีมได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศในวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในวันที่  6-18 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready