คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมนำเสนองานและได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NICCI 2018

12/03/2561 [view:26]

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมนำเสนองานและได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NICCI 2018
          คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 4th National and International Conference on Curriculum and Instruction (NICCI) 2018 ภายใต้ธีม “Instructional Leadership: driving for professional learning community” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง Investigating Students’ Understanding in Air Current Concepts: A Case Study of Ethnic Group Students Participating in Science Class Designed by Inquiry Method

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำเสนองานวิจัยเรื่อง The Development of Teaching Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision

อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนองานวิจัยเรื่อง Factors Affecting English Learning Achievement of Secondary Level Students in Schools Under Phrae Provincial Administration Organization

อาจารย์พิมพ์พธู สุตานันท์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนองานวิจัยเรื่อง The Integrated Curriculum Development to Promote Living Skills in the 21st Century of Phrae Provincial Administration Organization Students Using Collaborative Strategy with Result-Based Learning Management

ในการนี้ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และ อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ  ได้รับรางวัล The best presenter of an oral presentation การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ได้รับรางวัล The best presenter of an oral presentation ในกลุ่ม Theme การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง The Development of Teaching Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision

อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศวรการณ์ ได้รับรางวัล The best presenter of an oral presentation ในกลุ่ม Theme ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน (Other topic about curriculum and instruction development) โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง Factors Affecting English Learning Achievement of Secondary Level Students in Schools under Phrae Provincial Administration Organization โดยหัวหน้าทีมวิจัยคือ อาจารย์พิมพ์พธู สุตานันท์ และผู้ร่วมวิจัยคือ อาจารย์จารวี เพชรแก้ว

...................................................

คณะศึกษาศาสตร์  รายงาน

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready