อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560

14/09/2560 [view:241]

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560


         อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

         ผลงานวิจัยที่นำเสนอคือ “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology (Educational Technology), Chiang Mai University)” ซึ่งทีมวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา อดิภัทรนันท์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready