4 เรื่องสำคัญที่ นศ. ต้องทำ

กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่
ศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชา
ทำแบบวัดพลังใจ
ตอบแบบสำรวจความคาดหวังของนักศึกษาปีที่ 1
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี
• บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.

ลิงค์กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ (Fill in your information) : https://cmu.to/1ToDo64
ลิงค์รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำแนะนำการลงทะเบียนกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชา เฉพาะนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผลได้จัดทำคำแนะนำการลงทะเบียน วิธีการลงทะเบียนโดย ระบบอินเทอร์เน็ต และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เพื่อทราบและปฏิบัติ
  • การลงทะเบียนกระบวนวิชา
  • การเพิ่ม การถอน และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบอินเทอร์เน็ต
  • การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
  • การประกาศผลการลงทะเบียน
  • การพิมพ์และการตรวจสอบกระบวนวิชาในใบ มชท. 50
  • การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
  • การตรวจสอบผลการลงทะเบียนหลังการชำระเงิน
ลิงค์ศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชา (Review class enrollment information) : https://cmu.to/2ToDo64
"แบบวัดพลังใจ" ประกอบด้วยคำถาม 9 ข้อ เพื่อประเมินสุขภาพใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไร และพลังใจของน้อง ๆ ใกล้หมดแรงหรือยัง โดย CMU Mind ซึ่งเป็นหนึ่งในการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิงค์ทำแบบวัดพลังใจ (Complete Mental Health Screening Test) : https://mentalhealth.cmu.ac.th/Views/MindSurvey/
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer หมายถึง "การรับฟังเสียงของลูกค้า" เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดย

  • 1. นักศึกษาตอบแบบสำรวจความคาดหวังของนักศึกษาปีที่ 1 (Complete 1survey for 1st year students) : https://cmu.to/SVoc65
  • 2. นักศึกษาส่งลิงก์ https://cmu.to/PVoc65 แบบสำรวจความคาดหวังผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจฯ

Scholarship

Scholarship

Military

Military

IT & SERVICE

IT & SERVICE

Service work to support students with disabilities

Service work to support students with disabilities

Apply for Scholarships

Places that student should know

The New Normal Ways to Begin Symester

Techniques for Succeess in Online Learning

Video