จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 คน

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 คน

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเภสัชศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 16:35:10 น.