ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องราคากลาง งานประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/6/2564 15:51:06 น.