ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 7/7/2563 16:54:11 น.