สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) โดยวิธี e-bidding 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/3/2563 17:49:04 น.
File