การบริหารงาน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
professor_kasem@yahoo.com
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
avudh@loxinfo.co.th, avudh@med.cmu.ac.th
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวนวพร เรืองสกุล
นางสาวนวพร เรืองสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
nawaaporn_r@yahoo.com
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
direk.p@nida.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
nipontu@hotmail.com
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
v_surapong@hotmail.com
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
mamispepsi@yahoo.com
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
piyawat@knit.or.th , bpiyawat@hotmail.com
ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
norkunsitthiphong@yahoo.com
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
soottiporn@gmail.com
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
pvicharn@gmail.com, orssr@mahidol.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
kitiyap@bumrungrad.com
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
patnaree@slri.or.th
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
drsathit.l@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
nipon@tdri.or.th
- ว่าง -
- ว่าง -
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
- ว่าง -
- ว่าง -
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายซวง ชัยสุโรจน์
นายซวง ชัยสุโรจน์
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
suang.c@me.com, nhoenghatai@fashionisland.co.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
ประธานสภาพนักงาน
potunkum@med.cmu.ac.th ,paitoon6@hotmail.com, pnarongc@med.cmu.ac.th
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
- ว่าง -
- ว่าง -
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน
wipada.ku@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
csmithikrai@gmail.com
รองศาสตราจารย์ พญ.มลฤดี เอกมหาชัย
รองศาสตราจารย์ พญ.มลฤดี เอกมหาชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
molrudee.ekm@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
dheerawan.b@cmu.ac.th
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
ดร.หรรษา เทียนทอง
ดร.หรรษา เทียนทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
hthienth4@gmail.com
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
suphachai.c@cmu.ac.th

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready