การบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

การบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
avudh.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
vpahr@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
suphachai.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
vpp@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
vpusr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
rome.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย
sampan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
usanee.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
vpra@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
prasert.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ekkachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
charin.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ  เอื้อพันธเศรษฐ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
ronnaphob.ua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
piyapong.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา
apeq@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
apca@cmu.ac.th
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย
apal@cmu.ac.th

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready