การบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

การบริหารงาน

คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-Mail: president@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี
   - ยุทธศาสตร์โดยรวม
   - บริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
   - กฎหมาย
E-Mail: vpp@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี
   - วิเทศสัมพันธ์
   - สื่อสารองค์กร
   - นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
   - ประชาสัมพันธ์
E-Mail: rome.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี
   - กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
   - บริหารงานทั่วไป
   - ยุทธศาสตร์นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
E-Mail: prasert.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี
   - วิจัย
   - นวัตกรรม
   - ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
E-Mail: sampan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี
   - พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   - กิจการนักศึกษา
   - ศิลปวัฒนธรรม
E-Mail: vpusr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี
   - วิชาการ
   - พัฒนาคุณภาพองค์กร
   - ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
E-Mail: usanee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี
   - แผนงาน งบประมาณ
   - ทรัพยากรบุคคล
   - ยุทธศาสตร์นวัตกรรม อาหารและสุขภาพ
E-Mail: charin.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี
   - บริการวิชาการและรับใช้สังคม
   - ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
E-Mail: vpse@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี
   - การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
   - ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์
E-Mail: ekkachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล
รองอธิการบดี
   - กิจการสภามหาวิทยาลัย
E-Mail: piriya.che@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ  เอื้อพันธเศรษฐ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
   - พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   - กิจการนักศึกษา
E-Mail: ronnaphob.ua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
   - วิชาการ
   - วิจัยและนวัตกรรม
E-Mail: piyapong.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี
   - เทคโนโลยีดิจิทัล
   - เทคโนโลยีการสื่อสาร
E-Mail: thanompo.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ทศพร พิชัยยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ทศพร พิชัยยา
ผู้ช่วยอธิการบดี
   - การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สิน
E-Mail: todsaporn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
   - กฎหมาย
   - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
E-Mail: apal@cmu.ac.th

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready