Banner Link

Banner Link

banner หน้าแรก
Digital Library
KC-Moodle CMU Online (New Version)
CMU MIS
CMU SIS
CMU Channel
CMU Cute Ajarn
STUDENT EMAIL
CMU Mail
สำนักทะเบียนและประมวลผล
CMU RESEARCH COMMUNITY
CMU Portal
Smart Campus Management Center : SCMC
เอกสารประกอบการบรรยาย  มข.-ม.อ.-มช.
CMU LAW
บริการซอฟต์แวร์ Antivirus สำหรับบุคลากรและนักศึกษามช.
ข่าวประกวดราคา
มช. เติมหัวใจให้สังคม กิจกรรมดีดีเพื่อ เพื่อนผู้พิการ
KC-Moodle CMU
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)
มหาวิทยาลัยในกำกับ
Uniserv ที่พัก-โรงแรม
Library Catalog
CMU Shop
Civil Engineering Department CMU
ศูนย์บริหารงานวิจัย
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
สวช-มช.
สถาบันภาษา มช.
ร้านค้าสหกรณ์มช.
ป.ป.ช.
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมช.
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
คอลัมน์สาระน่ารู้วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
e-Magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
e-Bulletin
CMU channel
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554
CMU Scholarly Research Report ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (HEDNet)
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (UNCEN)
บริการข้อมูล การรายงานผลการติดตามและประเมินผล อุทกภัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiagmai University Bookstore
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
Media Arts and Design New Space for Thinking
การเฝ้าระวังและเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
50 Decades CMU United for the Nation
ประกาศราคากลาง มช.
DPE Fitness Test
LL.M. Program
CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
บูธกฟผ. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
Islamic Values in a Changing World 2015
ประชุม International Graduate Research Conference 2015 iGRC2015
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สสสร. ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
CEPSI 2016 Bangkok Thailland
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยวไทยผ่าน Mobile Application
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ICSA 2017
Education ICT Forum 2017
ก้าวสู่ THAILAND 4.0 ด้วย แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
สมาคมนักศึกษาเก่า มช.
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
เกี่ยวกับมช.
CMU Staff Mail
การบริหารงาน
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU MIS
ประกาศราคากลาง
การศึกษา
e-Bulletin
งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015
Media Arts and Design Bacheor Programme
Media Arts and Design Master Programme
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
KC-Moodle CMU Online (New Version)
การวิจัย
DPE Fitness Test
CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ/หน่วยงาน
นักศึกษา
KC-Moodle CMU
มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม
CMU SIS
เว็บไซต์หางานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน พาร์ทไทม์ และจบใหม่
Media Arts and Design
บูธกฟผ. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
CMU Student Mail
บุคลากร
CMU Network
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554
การเฝ้าระวังและเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่า
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
เว็บไซต์ระบบการสั่งจองรูปภาพรับปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46
Media arts and Design alumniCLUB
สมาคมนักศึกษาเก่ามช.
ผู้สนใจเข้าศึกษา
Media Arts and Design Bacheor Programme
Media Arts and Design Master Programme
CMU Life
Uniserv
CMU LIFE
CMU Gallery

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready